Ochrona

Nieruchomości

Analizujemy i porządkujemy stan prawny nieruchomości. Zabezpieczamy interes naszych Klientów na nieruchomościach. Podejmujemy działania w celu zabezpieczenia majątków, a także zabezpieczenia roszczeń na nieruchomościach. Zajmujemy się zwalczaniem egzekucji z nieruchomości w przypadku, gdy działania wierzyciela lub komornika naruszają prawo. Zajmujemy się realizacją uprawnień naszych Klientów, zarówno słusznych praw dłużników jak i słusznych praw wierzycieli. Kierujemy pozwy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Usuwamy wzmianki o toczących się egzekucjach z ksiąg wieczystych nieruchomości. Zajmujemy się formalnoprawnym porządkowaniem spraw rodzinnych i spadkowych.

Klienci banków

Rozmowy Klientów z bankami często przypominają zderzenie ze ścianą i nie przynoszą założonego skutku. Osiągamy wysoką skuteczność działania w sporach przeciwko bankom i funduszom sekurytyzacyjnym. Klienci posiadają nie tylko zobowiązania, lecz również uprawnienia, z których nie zawsze skutecznie korzystają. Nie zawsze prawidłowo interpretują zapisy umowy a także nie zawsze prawidłowo obliczają terminy przedawnienia roszczeń. Zwłaszcza w przypadku cesji wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego może okazać się, że roszczenie jest przedawnione lub należne w niższej wysokości niż wskazują na to wyciągi z ksiąg bankowych lub funduszy sekurytyzacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach z bankami, instytucjami kredytowymi i funduszami sekurytyzacyjnymi.

Egzekucje

Oferujemy doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, a także w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego. Analizujemy przebieg postępowania począwszy od nadania klauzuli wykonalności, skarżymy bezprawne czynności egzekucyjne oraz udział w tych czynnościach. Doradzamy dłużnikom, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna. Doradzamy wierzycielom, którzy poszukują zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń. Skuteczna ochrona w toku postępowania egzekucyjnego wymaga szybkiej reakcji na działania organów egzekucyjnych i wierzycieli. Wybór dopuszczalnych i optymalnych metod zmierzających do ochrony praw tak dłużnika jak i wierzyciela wymaga sprawnego działania z uwagi na krótkie terminy na zaskarżenie czynności.

Przygotowujemy projekty pism w zakresie nadzoru judykacyjnego, administracyjnego lub samorządowego nad komornikiem. Doradzamy wierzycielom w zakresie wyboru optymalnego środka egzekucyjnego. Począwszy od egzekucji z rachunku bankowego, wierzytelności, poprzez egzekucję z nieruchomości a także sprzedaż przedsiębiorstwa w całości oraz zarząd przymusowy. Wspieramy podmioty, których prawa zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego. Analizujemy stan faktyczny, dobieramy odpowiedni środek ochrony oraz przygotowujemy skargi na czynności komornika lub powództwa przeciwegzekucyjne. Bronimy członków zarządu przed sankcjami w tym w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Chronimy naszych Klientów.