Skip to content

Oferta

Osoby fizyczne

Oferujemy rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem, inwestycjami, krótko lub długoterminowym planowaniem strategicznym. Pomagamy w podejmowaniu decyzji formalnoprawnych. Zalecamy poradę prawną u specjalisty przed zawarciem umowy, której skutki osoby fizyczne mogą odczuwać nawet przez lata. W przypadku zawartej już umowy dokonujemy oceny postanowień umowy pod względem ekonomicznej ochrony interesów osób fizycznych. Rozwiązujemy problemy formalnoprawne. Analizujemy umowy zawarte z przedsiębiorcami w tym o złotowe/walutowe kredyty hipoteczne pod względem unieważnienia umowy oraz istnienia klauzul niedozwolonych. Przygotowujemy opinie prawne z uwzględnieniem poglądów doktryny i orzecznictwa.

Konsumenci

Konsumenci w relacjach z przedsiębiorcami stanowią słabszą stronę umowy i podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przedsiębiorcy często zapominają, że konsumenci oprócz zobowiązań mają również swoje uprawnienia. Analizujemy umowy zawarte z przedsiębiorcami, pod względem istnienia klauzul niedozwolonych oraz ochrony interesów konsumentów. Realizujemy uprawnienia konsumentów w przypadku zaistnienia sporu z przedsiębiorcami podczas wykonywania zawartej już umowy. W Rejestrze klauzul niedozwolonych, prowadzonym przez Prezesa UOKIK, znajdują się klauzule zakazane w obrocie z konsumentami a wpisane do Rejestru w wyniku zainicjowanych przez nas postępowań (nr klauzul 2404 – 2409, 6192 – 6196).

Przedsiębiorcy

Bieżące doradztwo

Zawierając umowę wszyscy myślą o Sukcesie. Nikt nie zakłada porażki. Rozsądny przedsiębiorca powinien zadbać o zabezpieczenie swoich interesów wtedy, gdy biznes dobrze się rozwija. Należyte przygotowanie dokumentów przed zawarciem umowy znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się negatywnych skutków. Profesjonalista specjalizujący się w prawie gospodarczym i upadłościowym jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla przedsiębiorcy w umowach, a także zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy na wypadek niewypłacalności lub upadłości kontrahenta. 

Doradzamy przedsiębiorcom w prowadzeniu bieżącej  działalności. Zachęcamy do konsultowania projektów umów i zabezpieczania swoich interesów. Dbanie o ochronę własnych interesów na wypadek, gdyby transakcja nie powiodła się lub powstały problemy z jej realizacją jest nie tylko korzystne, lecz również o wiele tańsze niż późniejsze korzystanie z usług prawników w celu rozwiązania zaistniałego już sporu. 

Rozwiązywanie sporów

Pomagamy przedsiębiorcom w rozwiazywaniu sporów sądowych i pozasądowych. Bierzemy udział w negocjacjach z partnerami handlowymi, dłużnikami, wierzycielami. Zajmujemy się windykacją należności, oceną umów, analizą decyzji inwestycyjnych. Podejmujemy działania w obronie interesów naszych Klientów także między udziałowcami spółek. Dobieramy rozwiązania, które wspierają rozwój lub poprawiają bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy. Oceniamy ryzyko przedsięwzięć gospodarczych.

Każdą sprawę analizujemy indywidualnie z uwzględnieniem oceny ryzyka. Staramy się przewidzieć różne scenariusze rozwoju zdarzeń i różne wykładnie prawa. Nie przedstawiamy wyłącznie pozytywnych prognoz. Wskazujemy prawdopodobieństwo zajścia zdarzeń przyszłych w ramach objętych strategii. Szacujemy ryzyko i korzyści z proponowanych rozwiązań.

Zdarza się, że w przypadku spraw trudnych nagromadzonych i nierozwiązywalnych przez lata pojawiają się nowe okoliczności, zmiany przepisów prawa lub nowe linie orzecznictwa. Wraz z nimi znaczna przestrzeń dla połączenia wielu wątków spraw opartych na tych samych faktach i realna szansa na wyjście z problemów formalnoprawnych.

Oferta dla prawników

Zapraszamy do współpracy szerokie grono profesjonalistów, prawników, radców prawnych, adwokatów specjalistów oraz ekspertów, dla których przygotowujemy:

  • projekty pism procesowych: pozwy, sprzeciwy/zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, skargi kasacyjne
  • projekty pism przygotowawczych, wnioski, zażalenia, zarzuty do opinii biegłego sądowego
  • projekty pism w postępowaniach egzekucyjnych, wnioski egzekucyjne,
  • skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne
  • projekty wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, pisma procesowe
  • analizy, opinie prawne z uwzględnieniem poglądów doktryny i orzecznictwa

Sprawy trudne i skomplikowane

Przygotowujemy projekty pism procesowych także spraw trudnych i skomplikowanych. Zdarza się, że przepisy prawa nie wystarczają do rozstrzygnięcia wszystkich przypadków zwłaszcza trudnych. Istota trudnego przypadku polega na tym, że w procesie dyskursu argumentacyjnego można dojść do kilku rozwiązań, które można uzasadnić na gruncie przyjętych kryteriów racjonalności i słuszności. Hard Cases rodzą się zwykle na tle konfliktu między prawem a moralnością, obyczajowością, etyką, ekonomią, a także w innych obszarach. Za czynnik decydujący o tym czy mamy do czynienia z Hard Case, czy Easy Case uznajemy fakt wielości możliwych rozwiązań.

W postępowaniu sądowym Sędzia Herkules ma do czynienia z kolizjami na poziomie ważenia wartości wynikających z zasad oraz praw i wolności tak pozwanego jak i powoda. Sędzia Herkules może rozpatrywać postępowanie sądowe, jako indywidualny i niepowtarzalny Hard Case oparty na dyskursie aksjologicznym, może także pomyśleć odwrotnie. Może Hard Case to w rezultacie Easy Case, który nie znosi schematycznego myślenia opartego na dosłownym tekście ustawy. Jest otwarty na humanitaryzm, racjonalność i słuszność. Sędzia Herkules dokonując swobodnej oceny dowodów może czerpać z doświadczeń wspólnotowych i międzynarodowych, a także posiłkować się komparystyką kultur prawnych, a przez to sięgać dalej i głębiej, bowiem ius est ars boni et aequi.