Skip to content

Upadłość

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka stanowi pomoc dla tysięcy zadłużonych konsumentów nie tylko w Polsce, lecz również na całym świecie. Liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich rok do roku rośnie. W roku 2018 ogłoszono w Polsce 6570 upadłości konsumenckich, wobec 5535 w 2017 r., 4434 w 2016 r. i 2112 w 2015 r. Upadłość konsumencka umożliwia całkowite oddłużenie konsumenta i powrót do normalności bez demonów przeszłości, zajęć egzekucyjnych i ciągłych walk z wierzycielami. Pozwala na rozpoczęcie życia z czystą kartą i rachunkiem wolnym od zajęcia. Pod pewnymi warunkami pozwala także, byłym przedsiębiorcom lub menadżerom, uwolnić się od długów pochodzących z zakończonej działalności gospodarczej.

Celem upadłości konsumenckiej jest pomoc dłużnikowi i umożliwienie powrotu do normalnego życia a zaspokojenie wierzycieli jest drugorzędne. Plan spłaty wierzycieli nie jest dostosowany do wysokości długów pozostałych do spłaty, lecz do możliwości zarobkowych dłużnika. Dłużnik – konsument myśląc o upadłości powinien liczyć się ze stratą całego majątku i kilkoma latami ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu. W zamian otrzyma uwolnienie od długów i szansę na powrót do normalności. Podejmujemy się prowadzenia spraw dotyczących upadłości konsumenckich także z elementem obcym.

Upadłość przedsiębiorcy

Znamy realia. Wiemy, że bycie przedsiębiorcą nie jest łatwe. Przedsiębiorcy nie podejmują decyzji w oderwaniu od rzeczywistości, lecz podejmują decyzje osadzone w realiach rynkowych, w jakim przyszło im działać. Zdarza się, że decyzje te są wynikiem zawartych kompromisów lub z różnych przyczyn okazują się nietrafne. Ciągłe zmiany otoczenia biznesowego a także zmiany przepisów prawa nie ułatwiają prowadzenia przedsiębiorstwa. Czasami jedna błędnie podjęta decyzja powoduje zaburzenie sytuacji finansowej, efekt domina i utratę płynności finansowej przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności zostaje sparaliżowane a podejmowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych okazuje się niemożliwe lub zostaje obarczone ryzykiem ponad miarę.

Pomagamy przedsiębiorcom odzyskać płynność finansową. Zrestrukturyzować przedsiębiorstwo lub przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości. Wspieramy przedsiębiorców wiedzą i doświadczeniem w dalszym podejmowaniu aktywności gospodarczej. Pomagamy wyciągnąć wnioski, wskazujemy nowe możliwości i kierunki rozwoju. Pomagamy ponownie otworzyć się na Sukces. Zbudować biznes na nowych zasadach tak, aby był on lepszy, a przedsiębiorca umiał przekuwać zdobyte doświadczenia w Sukces. Twoja obecna sytuacja to efekt decyzji podjętych w przeszłości. Wspieramy przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji w teraźniejszości i budowaniu lepszej przyszłości. Myśląc realnie. Z optymizmem patrząc w przyszłość.

Odpowiedzialność członków zarządu i reprezentantów

Istnieje kilka samodzielnych podstaw odpowiedzialności reprezentantów przedsiębiorców za długi kierowanych przez nich podmiotów. W szczególności dotyczy to członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Odpowiedzialność członków zarządu i innych reprezentantów za długi firm wynika z art. 21 ust. 2 pr.up. Wszyscy reprezentanci przedsiębiorców odpowiadają solidarnie za długi prowadzonych przez nich firm za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie miesiąca od powstania stanu niewypłacalności. Z odpowiedzialności zwalania złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we wskazanym terminie. W przypadku wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego reprezentanci są zwolnieni, jeżeli w terminie miesiąca od powstania stanu niewypłacalności Sąd otworzy postępowanie restrukturyzacyjne.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynika także z art. 299 k.s.h. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki poprzez wykazanie, iż we właściwym terminie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub wydano postanowienie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Mogą także wykazać, że brak złożenia wniosku w terminie nie nastąpił z ich winy albo wierzyciel nie poniósł szkody. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przedmiocie długów publicznoprawnych (podatki, składki na rzecz ZUS etc.) wynika z art. 116 o.p. Przed odpowiedzialnością bronić się można wykazując złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie. Można także wykazać, że brak złożenia wniosku w terminie nie nastąpił z winy dłużnika lub wskazać majątek Spółki, z którego możliwe jest wyegzekwowanie zaległości w znacznej części.

Pełnienie funkcji reprezentanta przedsiębiorcy niesie duże ryzyko w przypadku niewypłacalności kierowanego podmiotu. Konieczne jest monitorowanie stanu własnej firmy a także zabezpieczenie członków zarządu, aby ewentualne problemy kierowanego przedsiębiorstwa nie przeniosły się na prywatne problemy reprezentantów. Można to osiągnąć poprzez regularne badanie kondycji firmy, szybką reakcję i pozyskanie wsparcia doradców prawnych. Istnieje realne zagrożenie odpowiedzialnością karną lub odpowiedzialnością karno-skarbową z tytułu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. W przedmiocie zaspokajania wierzycieli w obliczu niewypłacalności (art. 302 k.k.), działania na szkodę wierzycieli (art. 300 k.k., art. 301 k.k.) czy też z powodu uporczywego nieregulowania zobowiązań podatkowych w terminie (art. 57 k.k.s).

Upadłość transgraniczna

Upadłość transgraniczna pozwala dłużnikowi na ogłoszenie upadłości w dowolnym kraju Unii Europejskiej z wykorzystaniem prawa upadłościowego kraju członkowskiego. Podstawową przesłanką zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE z nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. jest wymóg, aby upadły dłużnik miał główny ośrodek podstawowej działalności (COMI – centre of main interests) w danym państwie członkowskim. W większości przypadków jest to miejsce tożsame ze statutową siedzibą lub miejscem stałego zamieszkania. Upadłość staje się szansą dla dłużnika, aby rozpocząć życie z czystą kartą, pogłębić swoją edukację finansową i na nowo rozpocząć gromadzenie majątku bez obaw, co do wszczęcia lub prowadzenia postepowań egzekucyjnych przez wierzycieli lub komorników w zakresie umorzonych długów.

POMAGAMY KLIENTOM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA PO UPADKU I ZAMIENIĆ PORAŻKĘ W SUKCES.